Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

     Điều 1. Vị trí và chức năng

            Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, có chức năng giúp Hiệu trưởng t chức thực hiện công tác giảng dạy Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng cho các bậc học đang đào tạo tại Trường và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.

     Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

            1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của bộ môn.

            2. Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Trường.

            3. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan xây dựng mới chương trình đào tạo cho các bậc học.

            4. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyn sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

            5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở các bậc học thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng.

            6. T chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Bộ môn theo sự phân công của Hiệu trưởng

            7. Nghiên cứu khoa học, thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ; ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ.

            8. Phối hp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại trường.

            9. Đ xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự và trực tiếp quản lý viên chức, người lao động và tài sản của bộ môn, theo quy định của trường và quy định của pháp luật.

            10. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

            11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Ngày 26  / 4 /2020