Chuyển tới nội dung

Chức năng, nhiệm vụ

 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

 • Xây dựng, trình Hiệu trưởng chiến lược, kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 năm, hàng năm của Khoa; tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch hoạt động của Trường.
 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm:
 •  Đề xuất mở mới các ngành đào tạo; xây dựng mới các chương trình đào tạo cho các trình độ giáo dục đại học thuộc lĩnh vực Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và theo phân công của Hiệu trưởng; đề xuất cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chương trình đào tạo; rà soát, chỉnh sửa, cập nhật chương trình đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Khoa;
 •  Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, đánh giá kết quả học tập của người học ở các trình độ giáo dục đại học theo kế hoạch chung của Trường; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các chương trình đào tạo do Khoa quản lý; các học phần được phân công trong chương trình đào tạo khác;
 •  Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Khoa theo phân công của Hiệu trưởng;
 •  Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; kiểm tra, đánh giá, tổ chức các hoạt động học thuật (dự giờ, hội thảo,…) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
 •  Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần, thực hiện các hoạt động đánh giá kết quả học tập người học đối với các học phần do Khoa phụ trách theo quy định;
 •  Xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học - công nghệ; chủ động khai thác các chương trình, dự án hợp tác quốc tế; hợp
  tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Khoa, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học,
  sản xuất kinh doanh.
 •  Đề xuất hợp tác với các tổ chức, cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu trong nước và nước ngoài để xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo, đào tạo liên kết nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu xã hội.
 •  Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo; xây dựng báo cáo kết quả thực hiện cải tiến chất lượng theo quy định; phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Tham gia ý kiến về mặt chuyên môn đối với các văn bản được gửi lấy ý kiến theo phân công của Hiệu trưởng.
 •  Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức và người lao động của Khoa; cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi
  dưỡng theo kế hoạch chung của Trường.
 • Thực hiện chế độ thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và hoạt động của Khoa.
 • Cập nhật thông tin của Khoa lên website theo quy định, chịu trách nhiệm
  về nội dung, hình thức của các thông tin công bố.
 •  Phối hợp thực hiện công tác công khai, đảm bảo chất lượng giáo dục, tự đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục và cải tiến chất lượng theo quy định của Trường.
 • Phối hợp thực hiện hoạt động lấy ý kiến phản hồi đối với người học, viên chức và người lao động, cựu người học, nhà sử dụng lao động theo Kế
  hoạch và phân công của Nhà trường; xử lý số liệu khảo sát và thực hiện cải tiến theo quy định của Nhà trường.
 • Phối hợp tổ chức số hóa, xây dựng và đưa vào sử dụng các hệ thống phần mềm quản trị trong Nhà trường đáp ứng yêu cầu quản lý, quản trị và kết
  nối, báo cáo chia sẻ dữ liệu giáo dục và đào tạo theo quy định.
 • Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Trường, các tổ chức thuộc Phân hiệu thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công, đề nghị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Khoa.
 •  Phối hợp với các tổ chức đoàn thể của Nhà trường, Ban văn thể Nhà trường tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho viên chức, người lao
  động và người học theo Kế hoạch được phê duyệt và phối hợp trong các nhiệm vụ có liên quan.
 • Quản lý tài sản, viên chức và người lao động của Khoa.
 • Thực hiện công tác quản lý người học khi tham gia học tập chương trình giáo dục quốc phòng tập trung tại Phân hiệu tỉnh Thanh Hóa.
 • Tham gia công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của Trường.
 • Tham gia sửa chữa và bảo dưỡng toàn bộ các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo hoạt động giảng dạy của Khoa do Hiệu trưởng giao.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Ngày 08 / 05 / 2024