Chuyển tới nội dung

Lãnh đạo, cán bộ, giảng viên bộ môn

  1. Quản lý và lãnh đạo Bộ môn GDTC - GDQP

TT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành Đào tạo

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch KH

01

Phạm Đình Tâm

Tiến sỹ

Quản lý giáo dục

1978

Trưởng Bộ môn

LLKH_PDT

02

Phạm Kiên Cường

Thạc sỹ

GD Thể chất

1983

P. Trưởng Bộ môn

LLKH_PKC

2. Giảng viên GDQP & AN

TT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành Đào tạo

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch KH

01

Tiến Thị Mai

Thạc sỹ

GDQP&AN

1989

Giảng viên

LLKH_TTM

       

03

Lê Đức Thiện

Thạc sỹ

GD Thể chất

1988

Giảng viên

LLKH_LDT

04

Lê Đình Nam

Thạc sỹ

GD Thể chất

1988

Giảng viên

LLKH_LDNAM

05

Nguyễn Đình Tú

Cử nhân SP

GDQP&AN

1998

Giảng viên

LLKH_NDTU

06

Trịnh Ngọc Thành

Cử nhân SP

GDQP&AN

1997

Giảng viên

LLKH_TNTHANH

3. Giảng viên GDTC

TT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành Đào tạo

Năm sinh

Chức vụ

Lý lịch KH

01

Trần Thu Hà

Thạc sỹ

GD Thể chất

1985

Giảng viên

LLKH_TTHA

02

Nguyễn Việt Hà

Thạc sỹ

GD Thể chất

1983

Giảng viên

LLKH_NVHA

03

Trần Duy Hoàng

Thạc sỹ

GD Thể chất

1992

Giảng viên

LLKH_TDHOANG

04

Ngyễn Sỹ Nghị

Thạc sỹ

GD Thể chất

1983

Giảng viên

LLKH_NSNGHI

05

Vũ Thị Nhàn

Thạc sỹ

GD Thể chất

1986

Giảng viên

LLKH_VTNHAN

06

Phạm Văn Thành

Thạc sỹ

GD Thể chất

1990

Giảng viên

LLKH_PVTHANH

07

Nguyễn Hồng Thắm

Thạc sỹ

GD Thể chất

1975

Giảng viên

LLKH_NHTHAM

08

Nguyễn Văn Tiến

Thạc sỹ

GD Thể chất

1977

Giảng viên

LLKH_NVTIEN

09

Nguyễn Thanh Tùng

Thạc sỹ

GD Thể chất

1992

Giảng viên

 

10

Giáp Thanh Thủy

Thạc sỹ

GD Thể chất

1968

Giảng viên

 

11

Nguyễn Văn Trường

Thạc sỹ

GD Thể chất

1997

Giảng viên

LLKH_NVTRUONG

12

Phạm Thị Yến

Thạc sỹ

GD Thể chất

1988

Giảng viên

 

13

     

 

14