Chuyển tới nội dung

DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

13.06.2024

DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

 

STT

SỐ HIỆU
VĂN BẢN

NGÀY
 BAN HÀNH

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

TÊN VĂN BẢN

GHI CHÚ

I

VĂN BẢN QUẢN LÝ CHUNG

A.

Luật

 

 

 

 

1

58/2010/
QH12

15/11/2010

Quốc hội

Luật Viên chức

File đính kèm

2

30/2013/
QH13

19/6/2013

Quốc hội

Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh

File đính kèm

3

74/2014/
QH13

27/11/2014

Quốc hội

Luật Giáo dục nghề nghiệp

File đính kèm

4

43/2019/
QH14

14/6/2019

Quốc hội

Luật Giáo dục

File đính kèm

5

45/2019/
QH14

20/11/2019

Quốc hội

Luật Lao động

File đính kèm

6

52/2019/
QH14

25/11/2019

Quốc hội

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức

File đính kèm

7

24/
VBHN-VPQH

16/12/2019

Quốc hội

Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam

File đính kèm

8

06/2022
/QH15

15/06/2022

Quốc hội

Luật Thi đua Khen thưởng

File đính kèm

B.

Nghị định

1

13/2014/
NĐ-CP

26/03/2015

Chính phủ

Quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật GDQP&AN

File đính kèm

II

ĐÀO TẠO, KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1

34/2008/QĐ-BGD&ĐT

07/10/2008

Bộ GD&ĐT

Mẫu chứng chỉ

File đính kèm

2

18/2015/TTLT
-BGDĐT-
BLĐTBXH

14/12/2015

Bộ GD&ĐT
Bộ
LĐTB&XH

Thông tư liên tịch quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

File đính kèm

3

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/3/2017

Bộ
LĐTB&XH

Thông tư quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.

File đính kèm

4

10/2018/TT-
BLĐTBXH

26/9/2018

Bộ
LĐTB&XH

Thông tư quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

File đính kèm

5

21/2019/TT-
BGDĐT

29/11/2019

Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

File đính kèm

6

05/2020/
TT-BGDĐT

18/3/2020

Bộ GD&ĐT

Thông tư ban hành chương trình GDQP&AN trong trường trung cấp sư phạm và cơ sở giáo dục đại học

File đính kèm

III

HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC, CÁN BỘ

4

02/2007/
TT-BNV

25/05/2007

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức

File đính kèm

5

12/2012/
TT-BNV

18/12/2012

Bộ Nội vụ

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

File đính kèm

6

08/2013/
TT-BNV

31/7/2013

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

File đính kèm

9

101/2017/
NĐ-CP

09/01/2017

Chính phủ

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

10

02/VBHN-
BNV

11/09/2017

Bộ Nội vụ

Nghị định về hợp nhất Nghị định 6/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

File đính kèm

11

01/2018/
TT-BNV

01/08/2018

Bộ Nội vụ

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

File đính kèm

17

20/2020/
TT-BGDĐT

27/7/2020

BGĐĐT

Thông tư Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học

File đính kèm

18

90/2020/
NĐ-CP

13/8/2020

Chính phủ

Nghị định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

File đính kèm

21

135/2020/
NĐ-CP

18/11/2020

Chính phủ

Nghị định về tuổi nghỉ hưu

File đính kèm

23

77/2021/
NĐ-CP

01/8/2021

Chính phủ

Nghị định về phụ cấp thâm niên nhà giáo

File đính kèm

V

THI ĐUA KHEN THƯỞNG

1

98/2023/
NĐ-CP

31/12/2023

Chính phủ

Bài viết khác

Khoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòngKhoa Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng
Điện thoại: 024.37645800(số máy lẻ: 602)
Email: bmgdtc.gdqp@hunre.edu.vn
Địa chỉ: Phòng B.602, 41A đường Phú Diễn, P. Phú Diễn, Q. Bắc Từ Lêm, TP. Hà Nội
Website: https://gdtc.hunre.edu.vn